IMPACT GROWTH REIT
Language ThaiLanguage English
IMPACT Growth Reit
นักลงทุนสัมพันธ์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือ

REIT
คืออะไร? Icon Go To

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

FY's
2020/2021
FY's
2021/2022
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 20,272.16 20,371.85
หนี้สินรวม (ล้านบาท) 4,266.57 4,279.45
ส่วนของผู้ถือหน่วย (ล้านบาท) 16,005.59 16,092.40
FY's
2020/2021
FY's
2021/2022
Income Statement
รายได้จากการบริการ (ล้านบาท) 1,087.11 656.52
รายได้ทั้งหมด (ล้านบาท) 1,102.56 659.10
ต้นทุนการให้บริการพื้นที่ (ล้านบาท) 138.43 84.66
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ล้านบาท) 101.73 73.72
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ (ล้านบาท) 51.90 30.01
ค่าธรรมเนียมทรัสตี (ล้านบาท) 2.98 2.89
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ล้านบาท) 111.79 64.68
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ล้านบาท) 3.00 2.79
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ (ล้านบาท) 137.81 128.82
ต้นทุนทางการเงิน (ล้านบาท) 114.63 112.77
รายได้จากการลงทุนสุทธิ (ล้านบาท) 440.28 158.77
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 446.70 160.93
Financial Ratios
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 87% 87%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 41% 24%
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไร (%) 110% 99%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.30 0.11
อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาท) 0.32 0.10
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (%) 20% 20%
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (%) 7.04 14.38
Interest Coverage (x) 4.85 2.41
Debt Service Coverage Ratio (x) 4.66 2.32