IMPACT GROWTH REIT
Language ThaiLanguage English
IMPACT Growth Reit
นักลงทุนสัมพันธ์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือ

REIT
คืออะไร? Icon Go To

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

3Q'2560/2561 3Q'2561/2562 9M'2561/2562 9M'2561/2562
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 20,549.95 20,690.33 20,549.95 20,690.33
หนี้สินรวม (ล้านบาท) 4,338.43 4,355.57 4,338.43 4,355.57
ส่วนของผู้ถือหน่วย (ล้านบาท) 16,211.52 16,334.76 16,211.52 16,334.76
งบกำไรขาดทุน
รายได้จากการบริการ (ล้านบาท) 594.30 693.71 1,747.54 1,931.48
รายได้ทั้งหมด  (ล้านบาท) 598.10 696.43 1,755.60 1,939.38
ต้นทุนการให้บริการพื้นที่(ล้านบาท) 66.86 78.28 212.91 226.56
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ล้านบาท) 47.96 47.23 139.42 142.69
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ (ล้านบาท) 23.39 34.03 69.80 96.88
ค่าธรรมเนียมทรัสตี (ล้านบาท) 15.59 13.11 46.54 44.25
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ล้านบาท) 0.93 0.90 2.74 2.72
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ล้านบาท) 63.50 74.52 185.73 206.29
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ (ล้านบาท) 0.75 0.74 2.27 2.29
ต้นทุนทางการเงิน (ล้านบาท) 38.88 37.78 115.80 115.20
รายได้จากการลงทุนสุทธิ (ล้านบาท) 340.24 409.84 980.39 1,102.51
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 342.55 412.35 987.34 1,107.80
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น 89% 89% 88% 88%
อัตรากำไรสุทธิ 57% 59% 56% 57%
อัตราการจ่ายเงินปันผล 91% 87% 91% 89%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 6% 6% 6% 6%
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วย 7% 8% 7% 8%
อัตราหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม 19% 19% 19% 19%
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย 9.53 10.6 9.53 10.60
อัตราส่วนหนี้สินต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม 2.68 2.42 2.68 2.42
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ 9.24 10.29 9.24 10.29
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.23 0.28 0.67 0.75
ปันผลต่อหน่วย 0.21 0.24 0.60 0.66