IMPACT GROWTH REIT
Language ThaiLanguage English
IMPACT Growth Reit
นักลงทุนสัมพันธ์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือ

REIT
คืออะไร? Icon Go To

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

FY's
2565/2566
FY's
2566/2567
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 20,602.08 20,710.87
หนี้สินรวม (ล้านบาท) 4,302.21 4,416.30
ส่วนของผู้ถือหน่วย (ล้านบาท) 16,299.87 16,294.56

FY's
2565/2566

FY's
2566/2567
งบกำไรขาดทุน
รายได้จากการบริการ (ล้านบาท) 1,768.55 1,726.28
รายได้ทั้งหมด (ล้านบาท) 1,779.38 1,752.20
ต้นทุนการให้บริการพื้นที่ (ล้านบาท) 233.79 246.87
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ (ล้านบาท) 102.91 103.41
ค่าธรรมเนียมทรัสตี (ล้านบาท) 26.76 26.89
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ล้านบาท) 2.83 3.37
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ล้านบาท) 186.11 177.89
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ (ล้านบาท) 2.82 2.88
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ล้านบาท) 171.46 220.88
ต้นทุนทางการเงิน (ล้านบาท) 101.18 136.48
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ 951.54 833.52
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 963.12 854.25
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 87% 86%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 54% 49%
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 92% 94%
กำไรต่อหน่วย (บาท) 0.65 0.58
เงินปันผลต่อหน่วย (บาท) 0.60 0.54
เงินให้สินเชื่อต่อสินทรัพย์รวม (%) 19% 19%
อัตราส่วนหนี้สินต่อ EBITDA (เท่า) 3.70 4.01
ความคุ้มครองดอกเบี้ย (เท่า) 10.42 7.13
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า) 9.31 7.13