IMPACT GROWTH REIT
Language ThaiLanguage English
IMPACT Growth Reit
นักลงทุนสัมพันธ์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือ

REIT
คืออะไร? Icon Go To

ปฏิทินนักลงทุน

วันที่ ประเภทกิจกรรม หมายเหตุ
1 กรกฎาคม 2567 - 17 กรกฎาคม 2567 การจัดการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) -
25 กรกฎาคม 2566 วันจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2566 เวลา 10:00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
26 กรกฎาคม 2565 วันจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 เวลา 10:00 น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลลูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็คเมืองทองธานี
21 กรกฎาคม 2563 วันจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563 เวลา 10:00 น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลลูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็คเมืองทองธานี
18 กรกฎาคม 2562 วันจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลลูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็คเมืองทองธานี
16 กรกฎาคม 2561 วันจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561 เวลา 10:00 น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลลูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็คเมืองทองธานี
21 มิถุนายน 2561 วันพบปะนักลงทุนไตรมาส 1/2561 เวลา 11:20 - 12:35 น. ห้องประชุม 603
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
17 กรกฎาคม 2560 วันจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2560 เวลา 10:00 น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลลูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็คเมืองทองธานี
21 กรกฎาคม 2559 วันจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2559 เวลา 10:00 น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลลูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็คเมืองทองธานี
8 มิถุนายน 2559 วันพบปะนักลงทุนไตรมาส 1/2559 เวลา 13:00 - 14:00 น. ห้องประชุม 603
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย