IMPACT GROWTH REIT
Language ThaiLanguage English
IMPACT Growth Reit
นักลงทุนสัมพันธ์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือ

REIT
คืออะไร? Icon Go To

รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่

ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหน่วยลงทุน ร้อยละ
1. บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด 731,250,000 49.33
2. สำนักงานประกันสังคม 98,840,400 6.67
3. กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible 37,428,600 2.52
4. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 28,410,000 1.92
5. บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 24,712,500 1.67
6. กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม 24,549,300 1.66
7. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 21,279,600 1.44
8. ธนาคาร ออมสิน 21,220,600 1.43
9. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 16,429,600 1.11
10. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 16,428,200 1.11